Skip to main content

Privacy policy statement.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Quorum Advocatenkantoor BV met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Quorum”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Als verwerkingsverantwoordelijke is Quorum verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens?

Quorum verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

  • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, IP-adres); en
  • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer).

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

If you communicate with us by e-mail, if you submit your personal data via our website to Quorum by filling in our contact form or by sending a spontaneous application then Quorum will naturally only process this data for this purpose and further follow-up.

Quorum will only use the information provided by e-mail or the contact form to contact you in response to your question or to request further information.

If no contractual relationship arises from the contact via e-mail or the contact form then Quorum will keep your personal data for a period of six (6) months for possible further follow-up.

Quorum also retains your personal data no longer than necessary for the purpose for which it has been provided or is required by law.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Quorum verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze dienstverlening:

  • met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding hiervan;
  • op basis van de toestemming die u ons gaf; en/of
  • op basis van een gerechtvaardigd belang dat Quorum heeft om uw persoonsgegevens nog gedurende enige tijd verder te verwerken voor mogelijke opvolging.

Uw gegevens zullen worden verwerkt door al onze medewerkers.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, deelt Quorum in het kader van de behandeling van uw dossier uw persoonsgegevens enkel mee aan:

  • dienstverleners die namens ons diensten verlenen (e. onze medewerkers);
  • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
  • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden steeds op de cloud van Quorum verwerkt.

Quorum sloot hiervoor een gegevensverwerkingsovereenkomst met de beheerder.

De beheerder neemt hierbij alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Uw persoonsgegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om aan Quorum te vragen welke persoonsgegevens Quorum van u verwerkt en waarvoor, om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen gebruik voor direct marketingdoeleinden, en om uw persoonsgegevens naar een derde partij in een machine-leesbare vorm over te dragen.

Indien u vragen, klachten en/of opmerkingen heeft bij de wijze waarop Quorum uw persoonsgegevens verwerkt dan kan u steeds met ons kantoor contact opnemen (admin@quorumlaw.eu) of +32 3 337 35 20.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die u aan Quorum verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering. De persoonsgegevens die u aan Quorum verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer’s hard drive.

To view our website you do not need to provide any personal information: however, cookies may be used. Quorum uses cookies to improve your user experience and make our website function better.

You can refuse the use of these cookies by selecting the appropriate settings in your browser: however, this may mean that you are unable to use all the functions of our website.

Deze site is beveiligd met ReCAPTCHA :
De privacy policy en algemene voorwaarden van Recaptcha kan u hier terugvinden: