Skip to main content

Veel ondernemers zijn er zich niet van bewust, maar om de waarde van hun onderneming te maximaliseren, spelen naast de boekhoudkundige waarde van de onderneming, verschillende andere factoren een doorslaggevende rol. Zo is het voor een potentiële koper o.a. cruciaal dat alle juridische verplichtingen steeds gerespecteerd worden en dat de contractuele verplichtingen die op de onderneming rusten, voldoende (correct) gedocumenteerd zijn.

Vanzelfsprekend zijn succesvolle ondernemers gefocust op hun core business waardoor er regelmatig te weinig aandacht wordt besteed aan corporate housekeeping, het documenteren van bepaalde transacties, het beschermen van de intellectuele eigendom, GDPR of het schriftelijk vastleggen van commerciële relaties.

Het is geen geheim dat een potentiële koper zo snel mogelijk bevestiging wenst te krijgen omtrent de waarde die gekoppeld is aan de betrokken target, welke eveneens substantieel beïnvloed worden door de conformiteit met de toepasselijke regels en het duurzaam karakter van de commerciële relaties.

M.a.w. dient de target, met het oog op waardemaximalisatie, reeds voorafgaand aan de start van het exit proces onder de loep genomen te worden wat de juridische en commerciële aspecten betreft, waarbij zwakke punten geïdentificeerd kunnen worden en zo nodig opgelost..

1. Zelfkennis is het begin van de wijsheid

Om te kunnen nagaan wat de potentiële valkuilen van de target vormen, is het meest efficiënte, het uitvoeren van een vendor due diligence. Specialisten die u onder de arm neemt, maken dan een analyse van alle verplichtingen die op de onderneming rusten en kunnen bepaalde leemtes of onvolmaaktheden detecteren, waarna een concrete oplossing wordt voorgesteld om dit recht te zetten.

2. Het gebrek aan (correct opgestelde) commerciële contracten als schoolvoorbeeld

Een typisch voorbeeld hierbij is het gebrek aan contracten die de commerciële relaties van de onderneming op lange(re) duurzame(re) wijze vastleggen. Begrijpelijk uiteraard, in het enthousiasme van het ondernemen, is een gentlemen’s agreement de snelste manier om een commerciële transactie uit te voeren. Dit is echter voor een potentiële koper een red flag, mede omwille van de onzekerheid die dit meebrengt naar de toekomst toe, wat betreft de duur van deze relatie alsook wat betreft de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn.

Commerciële contracten die correct werden opgesteld en die een bepaalde duurtijd hebben, boezemen een potentiële koper meteen meer vertrouwen in. Indien er immers geen contracten werden opgesteld, is er geen zekerheid dat deze relatie, die mee de waarde bepaalt, zal blijven lopen of noch aan welke voorwaarden deze zou worden verder gezet.

3. Een eerste indruk maak je maar één keer

Indien de koper, bij een eerste nazicht van de data room, de indruk krijgt dat de business niet naar behoren juridisch en commercieel onderbouwd is, zal dit een negatieve impact hebben op de waardebepaling van uw onderneming. Het belang hiervan in het kader van een exitproces kan aldus niet voldoende (noch te vroeg) benadrukt worden.

Meer informatie

Staat u voor een bedrijfsoverdracht en vraagt u zich af of hoe het exitproces verloopt?

Leave a Reply