Skip to main content

Bij grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen zullen vanaf 1 december 2023 de volgende certificaten moeten worden overgemaakt aan de notaris om hem toe te laten de rechtmatigheid van de verrichting te attesteren:

  • een certificaat afgeleverd door de FOD Financiën waaruit al dan niet blijkt of de vennootschap nog fiscale of niet-fiscale schulden heeft waarvan de inning en invordering tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoort (zoals achterstallige BTW of schulden met betrekking tot administratieve boetes of retributies);

 

  • een certificaat afgeleverd door de inninginstellingen voor de sociale zekerheid waaruit al dan niet blijkt of er ten aanzien van de vennootschap nog verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten zijn dan wel nog door de vennootschap verschuldigde sociale bijdragen voor zelfstandigen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitvoerbare titel of bewarend beslag.

Voormelde certificaten kunnen online opgevraagd worden bij de bevoegde overheidsinstanties. De certificaten mogen niet ouder zijn dan 30 dagen wanneer ze aan de notaris worden bezorgd.

Deze certificaten zijn voor de notaris een bijkomend middel om na te gaan of er geen onrechtmatige of frauduleuze intenties gepaard gaan met de grensoverschrijdende verrichting. In dat geval kan de grensoverschrijdende verrichting namelijk niet in werking treden.

Contacteer de experten van Quorum gerust bij vragen over dit onderwerp.

Leave a Reply