Skip to main content

Op 1 augustus 2023 is de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden in werking getreden. De reden van de invoering van het register, is dat het een bijkomend instrument moet zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder of functionaris van een vennootschap te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod. Tot op heden is een bestuursverbod namelijk vaak dode letter gebleven wegens het gebrek aan de mogelijkheid tot controle.

Op 20 oktober 2023 werd het Centraal register, “JustBan” genoemd, gelanceerd, te raadplegen via Just-on-Web.

Wat is een bestuursverbod?

Een bestuursverbod is een straf die strafrechters en ondernemingsrechters kunnen opleggen aan functiehouders in vennootschappen omwille van een ernstige fout of nalatigheid in het beheer van vennootschappen zoals faillissementsmisdrijven, oplichting, diefstal of valsheid in geschriften.

Bestuurders met een bestuursverbod kunnen voor een periode van 3 tot 10 jaar geen mandaten van zaakvoerder, bestuurder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, de directieraad of de raad van toezicht, vereffenaar van een rechtspersoon of een vertegenwoordiger binnen een vennootschap of vereniging, uitoefenen.

Wat is het Centraal register van bestuursverboden?

Het Centraal register van bestuursverboden “JustBan” zal personen met een bestuursverbod registreren in een online databank waar notarissen, politiediensten en griffies maar ook burgers (deze laatste in beperktere mate) toegang toe hebben. Dit om de controle op de naleving van opgelegde bestuursverboden (die weliswaar in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd) te verscherpen.

De verplichting tot het instellen van een dergelijk register is er gekomen onder impuls van de Europese wetgever.
Elke lidstaat zal de informatie moeten bijhouden in een centraal register waartoe elke andere andere lidstaat toegang zal hebben zodat eenvoudig kan gecontroleerd worden of een ander EU-land al een bestuursverbod oplegde.

Waar moet ik als ondernemer op letten?

De nodige waakzaamheid over nieuw te benoemen functionarissen of bestuurders is geboden aangezien griffies worden verplicht om het Centraal register van bestuursverboden te raadplegen bij de neerlegging van de besluiten tot een nieuwe benoeming. Indien een benoemde functionaris of bestuurder is opgenomen in het register, zal de neerlegging en publicatie geweigerd worden.

Daarnaast moeten de vertegenwoordigers van vennootschappen en verenigingen een verklaring opstellen en ondertekenen waarin wordt bevestigd dat er lastens de nieuw benoemde functionaris of bestuurder geen bestuursverbod werd uitgesproken door een buitenlandse rechtbank. Deze verklaring moet samen met het besluit tot benoeming van de functionaris of bestuurder worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Onze specialisten van Quorum hebben alvast de nodige templates en documentatie opgesteld om aan voorgaande verplichtingen te kunnen voldoen. Contacteer ons gerust via info@quorumlaw.eu.