Skip to main content

Op 17 maart 2023 werd bij Koninklijk Besluit het reglement van de FSMA goedgekeurd waarin beperkende voorwaarden opgenomen worden met betrekking tot de commercialisering van virtuele munten. Met dit reglement heeft de Belgische wetgever het startschot gegeven voor het doorvoeren van een regelgevend kader inzake het gebruik en de commercialisering van virtuele munten en de beperkingen hierop. Voor de commercialisering van financiële producten (beleggingsinstrumenten) bestaat er reeds een uitgebreid Belgisch en Europees regelgevend kader, waaronder de MiFID-richtlijn en de prospectusverordening. De commercialisering van virtuele munten glipt echter door de mazen van het net, waardoor de consument niet of nauwelijks beschermd wordt. Dit heeft de Belgische wetgever ertoe gebracht om in te grijpen.

1. Verantwoording

Op Europees vlak is er al sinds 2020 een initiatief om de cryptocurrency-markt en de virtuele munten op zich aan een dwingend regelgevend kader te onderwerpen, zijnde de MiCa-verordening. Door de goedkeuring van het reglement van de FSMA introduceert ook de Belgische regelgever een Belgisch regelgevend kader met betrekking tot de beperking van de commercialisering van virtuele munten, gelet op de exponentiele toename van de populariteit van virtuele munten gedurende de afgelopen jaren. Opvallend bij de commercialisering van virtuele munten is dat consumenten niet enkel via de klassieke kanalen worden geconfronteerd met reclame, maar ook via sociale media. Het is om deze reden dat de FSMA zich genoodzaakt voelde om deze praktijken te reguleren. Naast de stijgende populariteit bij de consument verwijst de FSMA naar het risicovolle karakter van de virtuele munten ter verantwoording van de invoering van het reglement. Virtuele munten zijn immers gevoelig aan plotse waardeschommelingen en bovendien onderworpen aan bijkomende technische risico’s, waardoor vele consumenten in de loop van 2022 grote verliezen hebben geleden.

2. De beperkingen

Iedere vorm van reclame die na 17 mei 2023 in België wordt verspreid, hetzij als professionele activiteit hetzij op occasionele basis tegen betaling, ten aanzien van consumenten met het oog op de commercialisering van virtuele munten, zal aan de voorwaarden van het reglement moeten voldoen. De reeds bestaande reclame dient uiterlijk op 17 juni 2023 te voldoen aan de verplichtingen van het reglement. Het reglement voorziet in drie soorten beperkende maatregelen: (i) inhoudelijke voorwaarden waaraan de reclame moet voldoen, (ii) enkele verplichte vermeldingen die de reclame dient te bevatten en (iii) een toezichtregeling door de FSMA voor massacampagnes. Middels de inhoudelijke voorwaarden en de verplichte vermeldingen, tracht de FSMA de consument te wijzen op de risico’s die zijn verbonden aan virtuele munten opdat de consument
voldoende en correct geïnformeerd is om een weloverwogen keuze te maken. Wat betreft de reclame die op grote schaal wordt verspreid, de zogenaamde “massacampagne” (de verspreiding door een persoon met minstens 25.000 volgers op sociale media en de verspreiding tegen betaling door een sociale mediaplatform), voorziet de FSMA in haar reglement in een bijkomende verplichting. Bij het voeren van zulke massacampagne dient de verspreider van de reclame tien dagen voorafgaand aan de verspreiding van de reclame de vorm, aard en inhoud van de reclame mee te delen aan de FSMA.

3. Sancties

In het geval er reclame wordt verspreid die niet aan de voorwaarden van het reglement voldoet, beschikt de FSMA over twee sancties die zij cumulatief kan opleggen aan de verspreider van de reclame. Enerzijds kan zij de persoon die de reclame verspreidt op straffe van een dwangsom bevelen om de verspreiding stop te zetten. Anderzijds kan zij bij een inbreuk op het reglement een aanzienlijke administratieve geldboete opleggen aan de verspreider. Deze administratieve geldboete kan worden verhoogd naargelang de winst die werd gemaakt door de verspreiding van de reclame.

Vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Leave a Reply